Osrodek Zaczarowane Wzgórze 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH


Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież przebywającą w Ośrodku Zaczarowane Wzgórze przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.

Politykę ochrony dzieci w naszym Ośrodku będziemy realizować poprzez niniejsze zasady.

 1. Zaczarowane Wzgórze s.c. nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich. Każdy z pracowników jest sprawdzany i weryfikowany w odpowiednich rejestrach.
 2. Pracownicy są przeszkoleni i potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy
 3. Podejmowane w Ośrodku postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw uczestnika wypoczynku określonych oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
 4. Małoletni uczestnicy wypoczynku na Zaczarowanym Wzgórzu wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
 5. Małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych działań,
 6. Ośrodek prowadzi swoją działalność z najwyższym poszanowaniem praw człowieka, w szczególności praw dzieci jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie.
 7. Zaczarowane Wzgórze uznaje swoją rolę w prowadzeniu biznesu społecznie odpowiedzialnego i promowaniu pożądanych postaw społecznych.
 8. Ośrodek Zaczarowane Wzgórze zobowiązuje się do obowiązku zawiadamiania organów ścigania o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dzieci i zobowiązuje się szkolić swój personel w tym zakresie.

Procedura w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka

 1. Mając uzasadnione podejrzenie, że dziecko przebywające w obiekcie jest krzywdzone przez innych uczestników wypoczynku, osoby dorosłe należy niezwłocznie zawiadomić dyrekcję, przełożonego, który natychmiast podejmuje stosowne kroki. W zależności od sytuacji i okoliczności, zawiadomieni zostają rodzice lub w przypadku, gdy podejrzenie o przestępstwa dotyczy osoby dorosłej należy zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia.
 2. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia dziecka występuje wtedy, gdy:
 • dziecko ujawniło wychowawcy/ instruktorowi/pracownikowi obiektu fakt krzywdzenia,
 • wychowawca/ instruktor/pracownik zaobserwował krzywdzenie,
 • dziecko ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie i/lub chaotycznie lub/i popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie.W tej sytuacji należy uniemożliwić dziecku oraz osobie podejrzewanej o krzywdzenie dziecka oddalenie się z obiektu.
3. Jeżeli sytuacja dotyczy osoby dorosłej, do czasu przybycia policji należy trzymać tę osobę pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości.
4. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Dziecko powinno przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu policji.
5.Po odbiorze dziecka przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody (np. dokumenty) dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię listem poleconym lub osobiście prokuratorowi lub policji.
6. Po interwencji należy opisać zdarzenie w dzienniku zdarzeń lub innym dokumencie przeznaczonym do tego celu.

Zatrudnianie osób do pracy z dziećmi

 1. Wszystkie osoby pracujące z dziećmi muszą być dla nich bezpieczne, co oznacza m.in., że ich historia zatrudnienia powinna wskazywać, że nie skrzywdziły w przeszłości żadnego dziecka.
 2. Każdą osoba zatrudniana przez Zaczarowane Wzgórze s.c. do prac związanych z edukacją, wypoczynkiem i opieką nad dziećmi jest obowiązkowo sprawdzona w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sprawdzenie osoby w Rejestrze odbywa się poprzez wydruk wyników wyszukiwania osoby w Rejestrze z dostępem ograniczonym, który następnie wkładany jest do akt osobowych osoby sprawdzanej. Sprawdzenie należy powtarzać co roku.
 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do pracy z dziećmi, w tym osoby, które mogą mieć potencjalny kontakt z dziećmi, powinny złożyć oświadczenie o braku karalności i o nietoczeniu się postępowań o czyny przeciwko dzieciom 

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a pracownikami Zaczarowane Wzgórze s.c., w  szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich 

Pracownicy Zaczarowane Wzgórze s.c.:
 • działają w najlepiej pojętym interesie dobra dziecka ;
 • traktują dziecko z poszanowaniem jego godności i potrzeb;
 • wszelkie działania podejmują tylko w ramach obowiązującego prawa, przepisów i regulaminu wewnętrznego spółki oraz swoich kompetencji;
 • działają w sposób otwarty i przejrzysty, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania/postępowania;
 • informują dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć i oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy;
 • w komunikacji z dziećmi zachowują cierpliwość i szacunek dla dziecka;
 • uważnie słuchają dzieci i udzielają im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.

Zachowania niedozwolone wobec małoletnich:

 1. Nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć, obrażać dziecka.
 2. Nie wolno krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z zagrożenia bezpieczeństwa dziecka lub innych osób.
 3. Nie wolno w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
 4. Nie wolno dotykać dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 5. Nie wolno ujawniać informacji o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej  osobom nieuprawnionym.
 6. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie.
 7. Nie wolno zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Dotyczy to używania wulgarnych słów, nieprzyzwoitych gestów i żartów, czynienia obraźliwych uwag.
 8. Nie wolno faworyzować dziecka.
 9. Nie wolno nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji mogących sugerować relacje romantyczne lub seksualne ani składać dziecku propozycji o nieodpowiednim charakterze.
 10. Nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunku dzieci bez zgody rodziców/opiekunów prawnych.
 11. Nie wolno proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani substancji działających podobnie do alkoholu, jak również używać ich w obecności dzieci.
 12. Nie wolno wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub/i rodziców/opiekunów dziecka.
 13. Nie wolno nawiązywać kontaktów z dziećmi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.
 14. Niedopuszczalne ą jakiekolwiek kontakty fizyczne z dzieckiem.

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

 1. Nie wolno dręczyć lub prześladować, wyśmiewać, wykluczać.
 2. Nie wolno w relacjach rówieśniczych stosowanie agresji słownej to: ubliżanie, dokuczanie, zastraszanie, wyśmiewanie, grożenie, obrzucanie wyzwiskami, uszczypliwości, kpiny, ośmieszanie. 
 3. Nie wolno stosować agresji fizycznej, podczas której dochodzi do kontaktu fizycznego pod postacią popychania, bicia, kopania, plucia, zadawania ran, podcinania, kradzieży pieniędzy lub przedmiotów, zamykania, niszczenia własności, zabierania rzeczy lub pieniędzy przy użyciu siły lub groźby jej użycia. Formą przemocy bez użycia słów i kontaktu fizycznego są wrogie gesty, miny, izolowanie, manipulowanie związkami.
 4. Nie wolno stosować cyberprzemocy (przemoc cyfrowa), tj. przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (przede wszystkim Internetu i telefonii komórkowej), tj. nękanie, straszenie, szantażowanie z wykorzystaniem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów w sieci oraz podszywanie się pod kogoś wbrew jego woli.
 5. Zabronione jest noszenie i używanie niebezpiecznych narzędzi.

Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

 1. Podstawowe formy zjawiska cyberprzemocy jest: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. 
 2. W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazowość/powtarzalność).
 3. Realizując procedurę należy unikać działań , które mogłyby wtórnie stygmatyzować ofiarę lub sprawcę, np.: wywoływania ucznia z lekcji, konfrontowania ofiary i sprawcy.
 4. Trzeba dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy jest np. niezbyt udanym żartem.
 5. Należy zabezpieczyć wszystkie dowody związane z aktem cyberprzemocy (wydruk, zrzut ekranu, zapis strony).
 6. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i należy w obecności rodziców przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu.
 7. W pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ofierze. Musi się ona czuć bezpieczna i zaopiekowana przez dorosłych. 
 8. Podczas rozmowy z poszkodowanym zgłaszającym, że jest on ofiarą cyberprzemocy, należy zapewnić go, że nie jest winny zaistniałej sytuacji oraz że nikt nie ma prawa zachowywać się w ten sposób wobec niego, a także podkreślić , że dobrze zrobił ujawniając sytuację.
 9. Należy uczestnika/małoletniego poinformować, że Zaczarowane Wzgórze s.c. nie toleruje przemocy i że zostaną podjęte odpowiednie procedury interwencyjne.
 10. W działania wobec ofiary należy natychmiast włączyć rodziców/opiekunów ofiary – trzeba na bieżąco ich informować o sytuacji, pamiętając przy tym o podmiotowym traktowaniu dziecka .
 11. Należy zadbać o bezpieczeństwo świadków zdarzenia, zwłaszcza, jeśli byli oni osobami ujawniającymi cyberprzemoc.
 12. Samo wystąpienie zjawiska cyberprzemocy nie jest jednoznaczne z koniecznością zaangażowania Policji i sądu rodzinnego – działania wychowawcy powinny umożliwiać rozwiązanie sytuacji problemowej na poziomie pracy wychowawczej.
 13. sytuacjach, w których zostało naruszone prawo powiadamiana jest Policja.
 14. Za zgłoszenie naruszenia prawa odpowiada dyrektor Ośrodka.

Słowniczek:

Na potrzeby tego dokumentu zostało doprecyzowane znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dziecko to każda osoba poniżej 18 roku życia.
 2. Obca osoba dorosła to każdy człowiek powyżej 18 roku życia, który nie jest dla dziecka jego rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Krzywdzenie dziecka oznacza popełnienie na jego szkodę przestępstwa.
 4. Przestępstwo na szkodę dziecka – na szkodę dzieci mogą być popełnione wszystkie przestępstwa, jakie mogą być popełnione przeciwko osobom dorosłym, a dodatkowo przestępstwa, które mogą być popełnione wyłącznie przeciwko dzieciom
 5. Pracownikiem zatrudnionym do pracy z dziećmi, którego należy sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jest każda osoba przyjęta do wykonywania tego typu obowiązków, w tym osoba zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną, praktykant, stażysta i wolontariusz, niezależnie od obywatelstwa i wieku tej osoby.


Zakres danych pracownika/współpracownika/stażysty niezbędnych do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

Imię i nazwisko: …………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………….. 

Pesel: ……………………………………………….……………. 

Nazwisko rodowe: …………………………….…………… 

Imię ojca: ……………………………………….……………… 

Imię matki: …………………………………….……………… 

 

 

Rejestr dostępny jest na stronie: https://rps.ms.gov.pl/   

By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym, konieczne jest założenie profilu organizacji.

Powrót