Osrodek Zaczarowane Wzgórze 

Informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) informuję, że

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zaczarowane Wzgórze S.C z siedzibą w Czasław 233, 32-415 Raciechowice;
 2. Administratora nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednak jeśli chcą Państwo uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, wówczas należ kontaktować się z p. Agnieszką Grochal-Gil telefon: 601 418 413 lub Barbarą Draus telefon: 609 050 991 lub mailowo: poczta@wzgorze.eco.pl ;
 3. Dane osobowe Uczestników imprez oraz ich przedstawicieli przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie takich usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO. Zakres danych ujętych w karcie kwalifikacyjnej oraz umowie może obejmować również dane niezbędne do wystawienia faktury;
 4. Również w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uczestnika, Administrator przetwarza podane w karcie kwalifikacyjnej lub zgromadzone w toku imprezy, tj. dane dotyczące stanu zdrowia Uczestnika, w tym informacje o aktualnych lub przebytych chorobach, operacjach, niepełnosprawności, ryzyku choroby, potrzebach związanych ze stanem zdrowia a także dane uzyskane w toku ewentualnego leczenia w trakcie imprezy. Podstawą prawną do przetwarzania takich danych jest Art. 6, ust.1, lit. c – Rozporządzenia RODO – przepis prawa;
 5. Państwa dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz adres mailowy zgromadzone w celach marketingowych będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia RODO- tj. Państwa zgody. Zgoda może być w każdym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez wykorzystanie Newslettera lub przesłanie informacji na wskazany powyżej adres mailowy;
 6. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit f. Rozporządzenia RODO – tj. prawnie uzasadnione interes realizowany przez Administratora. Mogą to być dane niezbędne Administratorowi w celu dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 7. Podanie danych określonych w pkt. 3 i 4 jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, a ich nie podanie wiąże się z odmową świadczenia usługi przez Administratora;
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy przewozowe/kurierskie, służby medyczne oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe;
 9. Dane osobowe, do których odnoszą się punkty 3,4 i 6 będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane, o których mowa w pkt. 5 do czas cofnięcia zgody;
 10. Przysługujące Państwu prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych: prawo do uzyskania potwierdzenia, ze dane osobowe są przetwarzane, prawo do uzyskania dostępu do tych danych, kopii danych osobowych oraz informacji zgodnie z Art. 15 ust. 1 Rozporządzenia RODO;
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych: w tym ich uzupełnienia jeśli są niekompletne;
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych: osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
   Administrator może odmówić usunięcia danych powołując się na Art. 17 ust. 3 Rozporządzenia RODO;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: z prawa tego można skorzystać w następujących przypadkach:
   • gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawidłowość;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą nie wyraża zgody na ich usunięcie, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy Administrator nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   Po skorzystaniu z tego prawa dane osobowe będą przetwarzane tylko w wyjątkowych sytuacjach określonych w Art. 18 ust. 2 Rozporządzenia RODO;
  5. Prawo do przeniesienia danych osobowych: osoba której dane dotyczą ma prawo upoważnić Administratora do przesłania swoich danych do innego Administratora (w ustrukturyzowanym formacie- powszechnie używanym – jeśli jest to technicznie możliwe), dotyczy jedynie danych określonych w pkt. 3 i 5;
 11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczy tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.